Everdrup Kirke

Om menighedsrådsvalget i 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september i år skal der være valg til menighedsråd over hele Danmark. Den 15. september kl. 19.00 afholder Everdrup Menighedsråd derfor også valg.

Menighedsrådet i Everdrup består af 5 medlemmer samt stedfortrædere. Valgperioden er sædvanligvis 4 år, men i år har Everdrup Menighedsråd søgt om og fået ja til en periode på kun 2 år. Så der skal altså igen være valg i 2022.  

Fra i år vælges et nyt menighedsråd på en lidt anden måde end tidligere, idet valget er blevet mere demokratisk i lighed med bl.a. kommune- og folketingsvalg. Menighedsrådet modtager inden valget en valgliste over de stemmeberettigede i Valgsystemet, det vil sige liste med navne på medlemmer af folkekirken her i sognet.

På valgaftenen skal man i lighed med valg til kommune eller folketing legitimere sig ved at oplyse sin fødselsdato og vise id, hvorefter valgbestyrelsen afkrydser vedkommende på valglisten. Når valgretten er kontrolleret, udleverer valgbestyrelsen stemmesedler til den pågældende.

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden, der indledes med, at der vælges en dirigent, der leder valgforsamlingen og som sammen med menighedsrådet er ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

Opstilling

Dirigenten spørger de stemmeberettigede, om der er forslag til kandidater, der ønskes opstillet. Dirigenten noterer kandidaternes navne på en tavle eller på en anden måde, så navnene er synlige for mødedeltagerne. Kandidaterne skal samtykke skriftligt i opstilling.

Inden afstemningen får de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv og fortælle, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Dette gælder både personer, der genopstiller, og personer, der opstiller første gang.

Efter præsentationen har forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en debat med kandidaterne, ligesom kandidaterne kan stille spørgsmål til hinanden.

Valgbestyrelsen orienterer om afstemningsreglerne, der er skriftlig og hemmelig. Hver stemmeberettiget kan stemme på forskellige 3 kandidater (antal afhængig af medlemmer i rådet) og der kan afleveres blank stemmeseddel.

Den kandidat, der har fået det største antal stemmer, er først valgt og dernæst den, der har næstflest stemmer og så fremdeles i den rækkefølge, indtil der er valgt et fuldtalligt menighedsråd.

En kandidat skal have fået mindst én stemme for at kunne erklæres som valgt. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Hvis der ikke i første afstemningsrunde afgives stemmer på tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, er de kandidater, der blev valgt ved første afstemningsrunde, valgt til menighedsrådet, og der gennemføres endnu en afstemningsrunde efter samme model mellem de øvrige kandidater.

Efter valg af menighedsrådet foretages der opstilling og afstemning om stedfortrædere. Der kan både stemmes på de personer, der ikke blev valgt til menighedsrådet, og på personer, der blot ønsker at opstille som stedfortrædere.

Hvis der ikke vælges tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, eller hvis der ikke er opstillet tilstrækkeligt mange kandidater, indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling, hvilket sker den 6.oktober 2020 som udfyldningsvalg. Der stemmes således kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

Afstemning ved fuldmagt

Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgeren på grund af lovligt forfald (sygdom, hospital, plejehjem etc.)er forhindret i at deltage i valgforsamlingen.

 

 

cookie information